بهترین سایت برای ارسال ایمیل و ایمیل مارکتینگ چیست؟

بسیاری از افرادی که قصد دارند خبرنامه ارسال کنند یا به لیست ایمیل مشتریان شان ایمیل های مرتب ارسال نمایند برایشان این سوال وجود دارد که بهترین سرویس برای ارسال ایمیل و ایمیل مارکتینگ...